Doprava ZDARMA na všechny objednávky nad 490 Kč. Pospěšte, než akce skončí!
Nevíš si rady s výběrem
Nevíš si rady s výběrem
Prázdný

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetového obchodu www.louie.pet 


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se aplikují při nákupech sortimentu a zboží v internetovém obchodě www.louie.pet, provozovaném společností ALEMAR Real and Trading s.r.o., IČ: 081 31 058, se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112038 (dále též jen jako „prodávající“ nebo „ALEMAR Real and Trading s.r.o.“) a jsou koncipovány dle s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“).

2. Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami nebo odchylným ujednáním prodávajícího a kupujícího občanským zákoníkem a zejména též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou kupující v postavení podnikatele nebo subjekt, jehož nelze označit za spotřebitele, pak se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami zejména občanským zákoníkem.

3. Součástí těchto VOP je též poučení kupujících o právech z vadného plnění. Prodávající též na internetových stránkách obchodu zveřejňuje formulář pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. VOP i formulář jsou přístupné na internetových stránkách internetového obchodu www.louie.pet a dále taktéž v tištěné podobě na všech jeho provozovnách. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas s jejich obsahem a výslovně potvrzuje, že se s těmito taktéž seznámil.

4. Písemnou či e-mailovou dohodou prodávajícího a kupujícího či na základě uzavřené smlouvy (pozn. tedy vždy pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran) se lze od těchto obchodních podmínek kdykoli odchýlit v rozsahu, který neodporuje požadavkům platných a účinných právních předpisů. Těmito obchodními podmínkami vyjma speciálních ustanovení upravujících kupní smlouvu se řídí i smluvní vztahy, které by pro svůj obsah mohly být považovány za smlouvu o dílo, příp. jiný smluvní typ. Rozhodující je tedy u případně jiných smluvních typů skutečnost, že společnost ALEMAR Real and Trading s.r.o. při vystavení návrhu na uzavření smlouvy na tyto obchodní podmínky odkáže a přijme-li následně tyto obchodní podmínky druhá strana.

5. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


II. Definice základních pojmů

    - Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, či například smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

    - Prodávající – je pro účely těchto obchodních podmínek osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích upravených těmito obchodními podmínkami je prodávajícím provozovatel internetového obchodu www.louie.pet, který je uveden shora v Článku I. těchto VOP

    - Kupující – je pro účely těchto VOP jakákoli fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu ve shora uvedeném internetovém obchodě. Je-li v těchto podmínkách subjekt označen pouze jako kupující, pak jeho se práva a povinnosti vztahují na všechny kupující uzavírající smlouvu s prodávajícím.

    - Kupující spotřebitel – je vždy fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li v těchto obchodních podmínkách zvlášť uveden kupující-spotřebitel, platí daná práva nebo povinnosti pouze pro spotřebitele.

    - Kupující podnikatel – je osoba právnická či fyzická, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


III. Předmět prodeje a uzavření smlouvy

1. Předmětem prodeje je libovolné zboží a služby uvedené v internetové nabídce daného internetového obchodu LOUIE (dostupné z: www.louie.pet)

2. Vyobrazení zboží prodávajícího na eshopu je pouze ilustrativní a nemůže tak být považováno za vzorek, ani předlohu.

3. Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (pozn. tedy až závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího), a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou pro tyto účely uvedl kupující v rámci své objednávky, případně i jiným vhodným způsobem zvoleným prodávajícím tak, aby tento souhlas byl doručen do sféry dispozice kupujícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu a že vystavení zboží v jeho internetové nabídce na www.louie.pet není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku. 

5. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí a akceptuje je jakožto součást smluvního vztahu s prodávajícím. Objednávka je pro kupujícího závazná. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s těmito VOP.

6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

7. Prodávající kupujícímu doporučuje potvrzovací email o akceptaci objednávky uschovat, jelikož může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek nebo smlouvy. Prodávající zároveň vydá kupujícímu spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě, a to nejpozději do doby dodání zboží kupujícímu spotřebiteli.

8. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí konkrétní verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření smlouvy.

9. Ceny jsou platné v době objednávky včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání plnění zaplatit, není-li výslovně uvedeno jinak (např. jako cena bez DPH apod.). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo zlevněná cena v platnosti. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Informace o zboží a ceně uvedené na e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, kdy se zřetelem ke všem okolnostem (např. obvyklým cenám stejného zboží na trhu) nemůže být cena správná, když nedosahuje ani výrobních nákladů na dané zboží.

10. V případě, že je se zbožím kupujícímu poskytnut dárek (popř. bezúplatné plnění), je v takovém případě darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ze strany prodávajícího nebo kupujícího k odstoupení od smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


IV. Platební podmínky  

1. Kupující spotřebitel i kupující podnikatel mají možnost si zvolit způsob zaplacení zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží, a to buď:

    - v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího;

    - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

    - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

    - případně i dalšími způsoby uvedenými v objednávkovém formuláři.

2. V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního nebo zakázkového zboží, nebo pokud existují ze strany prodávajícího pochybnosti o schopnosti kupujícího zaplatit v termínu splatnosti objednávku, je prodávající oprávněn pro takovou objednávku zboží požadovat zálohovou platbu, a to až do výše 100 % z celkové ceny objednaného zboží vč. dopravy. Toto uvede prodávající buď přímo v popisu produktu v internetové nabídce zboží nebo v dodatečném potvrzení objednávky. Dodací termín uvedený v potvrzení objednávky se pak počítá od uhrazení zálohy. Zbytek kupní ceny ponížený o zaplacenou zálohu je splatný hotově při předání zboží. Prodávající může stanovit finanční limit nebo jiné podmínky, při kterých je objednávka vyřizována pouze na dobírku nebo na zálohovou platbu. Kupující spotřebitel musí s takovouto zálohovou platbou projevit svůj výslovný souhlas, a to před uzavřením smlouvy samotné. Bez výslovného souhlasu kupujícího spotřebitele pak prodávající po kupujícím spotřebiteli nemůže požadovat úhradu zálohové platby.

3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému výslovnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů

4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena za službu dodání a stejně tak i způsob a čas dodání bude záviset na výběru způsobu dopravy kupujícím před tím, než z jeho strany dojde k odeslání závazné objednávky. Kupující se zavazuje uhradit též všechny další poplatky spojené s doručením či úhradou zboží uvedené v rámci objednávkového formuláře, pokud bude kupujícím konkrétní způsob dodání či platby zvolen.

5. Kupující při platbě vždy uvede variabilní symbol.

6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. V případě, že si kupující zvolí způsob úhrady hotově při předání zboží, je povinen zaplatit kupní cenu hotově oproti dokladu o zaplacení nebo platební kartou.

8. V případě, že si kupující zvolí bezhotovostní platbu (pozn. bankovní převodem či platební kartou) je kupní cena splatná do 1 pracovního dne od uzavření kupní smlouvy. Kupní cenu je v tomto případě kupující povinen uhradit společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek zaplatit kupní cenu je v tomto případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


V. Podmínky dodání zboží

1. Není-li mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, závazek prodávajícího dodat zboží v uvedený termín není tzv. fixním závazkem dle dikce ust. § 1980 občanského zákoníku, což kupující bere na vědomí a souhlasí s tím.

2. Místem plnění je místo převzetí zboží, které určuje kupující prostřednictvím objednávky v internetovém obchodě.

3. V případě bezhotovostní úhrady (pozn. bankovním převodem či platební kartou online) za zboží je zásilka expedována vždy nejdříve po připsání celé kupní ceny vč. dalších případně ujednaných poplatků za dopravy apod. na určený bankovní účet prodávajícího. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena s odkládací podmínkou – účinnosti tedy nabývá teprve až úhradou dojednané ceny vč. dalších poplatků.

4. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za danou část plnění na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti přepravci či přímo prodávajícímu v případě osobního převzetí.

5. Objednané zboží bude dodáno na adresu zvolenou kupujícím v objednávce. Pakliže bude v rámci internetového obchodu zvolen osobní odběr zboží na vybrané pobočce či provozovně prodávajícího či pokud nebude zvolen způsob přepravy vč. jejího cíle, splní prodávající svoji povinnost dodat předmět koupě jeho uvolněním ze skladu v dané provozovně zveřejněné na stránkách e-shopu www.louie.pet.

6. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravci či při platbě za hotové při osobním převzetí zboží.

7. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve.

8. Dnem dodání zboží se pro kupujícího podnikatele rozumí předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího podnikatele za předpokladu, že smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, kdy přepravce předá zboží kupujícímu podnikateli a ten toto zboží zaplatí. To neplatí, je-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě.

9. Dnem dodání zboží se pro kupujícího spotřebitele rozumí okamžik, kdy je spotřebiteli nebo jím určené osobě zboží předáno dopravcem. Pro případ poškození zásilky prodávající doporučuje kupujícímu, aby s dopravcem sepsal protokol, příp. zápis o poškozené zásilce.

10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to i případně dle zvláštních pravidel stanovených v těchto VOP. Za správnost adresy pro dodání zboží odpovídá kupující.


VI. Výhrada vlastnického práva a poskytnuté slevy

1. Kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny. Je-li objednáváno více druhů zboží nebo více kusů zboží jednou objednávkou nebo obecně v jedné smlouvě, nabývá kupující vlastnictví ke všem jednotlivým kusům zakoupeného zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny veškerého takto objednaného zboží vč. ceny dopravy.

2. Není-li mezi stranami výslovně uvedeno jinak, není kupující před nabytím vlastnického práva oprávněn dodané zboží jakkoliv konzumovat, otevírat, upravovat, dále zpracovávat nebo do něj jakkoliv zasahovat způsobem ovlivňujícím hodnotu zboží. Bude-li na základě domluvy stran umožněno kupujícímu před přechodem vlastnického práva zboží konzumovat, otevírat či do něj jakkoliv jinak zasahovat, je kupující povinen prodávajícímu nahradit případnou ztrátu hodnoty zboží z důvodu jeho otevření nebo konzumace. Má se za to, že při otevření potravinového výrobku tento ztrácí 100 % ze své původní hodnoty.

3. Veškeré slevy na vybrané zboží, ať už se jedná zejména o slevy na konkrétní zboží, slevy poskytované konkrétním uživatelům či kupujícím anebo též slevy poskytované konkrétním skupinám obchodních partnerů (pozn. vč. kupujících z řad spotřebitelů) jsou platné pouze do odvolání dané slevy ze strany prodávajícího. 


VII. Doprava zboží

1. Zboží je kupujícímu dodáno vyskladněním na adrese provozovny: Blanenská 34, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuřim (pozn. v prodávajícím určené otevírací době) či na jiné provozovně k tomu určené a uvedené na internetových stránkách obchodu www.louie.pet, a to způsobem, kterým bude kupujícímu umožněno se zbožím nakládat (pozn. tím se zboží považuje za předané kupujícímu) nebo může být zboží dodáno do místa určeného kupujícím. Není-li však mezi stranami ujednáno jinak, splní prodávající svoji povinnost zboží dodat právě vyskladněním.

2. Je-li zboží dodáno vyskladněním v místě sídla nebo v určené provozovně prodávajícího, je kupující povinen zboží převzít v avizovaném termínu prodávajícím. Nebude-li zboží v tomto termínu kupujícím převzato, neodpovídá prodávající za jakoukoliv zkázu nebo poškození zboží po vyskladnění.

3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího podnikatele, vyjma zvláštního případu vyskladnění dle prvního odstavce tohoto článku, okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Na kupujícího spotřebitele přechází nebezpečí škody na věci až okamžikem převzetí zboží od dopravce, příp. osobním převzetím na provozovně prodávajícího. To neplatí, pokud dopravce určil sám kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut.

4. Při převzetí zboží od zvoleného přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu nebo poškození palet svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo zásahu do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

5. V případě, že kupující – podnikatel odmítne převzít dodané zboží, aniž by k tomu měl zákonný důvod nebo by ho k tomu opravňovalo výslovné ujednání smlouvy či VOP, je tento povinen zaplatit na výzvu prodávajícího veškerou škodu či vícenáklady tímto způsobené.

6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou též upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, kterékoliv ze služeb či poplatků souvisejících s dopravou zboží, když o její výši se zavazuje kupujícího informovat nejpozději k okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující spotřebitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy či před jejím uzavřením zrušit svoji objednávku.


VIII. Poučení o právech kupujícího-spotřebitele v souvislosti se smlouvou uzavíranou v internetovém obchodu www.louie.pet za použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) a smluv uzavřených mimo obchodní prostory vč. možnosti odstoupení od smlouvy

1. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy i při další komunikaci si hradí každá smluvní strana samostatně.

2. Kupující - spotřebitel je oprávněn v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů, kdy tato lhůta se počítá následovně, jde-li o:    

    a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

    b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

    c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu - spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ust. § 1820 odst. 1, písm. i) občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode počátku lhůty počítaného dle odstavce uvedeného výše. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení roční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

4. Právo odstoupit od smlouvy dle ust. § 1820 odst. 1, písm. i), resp. dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující - spotřebitel i v případě, že je zboží použité či poškozené. Kupující - spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu přijaté plnění a prodávající je povinen spotřebiteli vrátit plnou výši všech zaplacených finančních částek. Došlo-li ke ztrátě či snížení hodnoty plnění, a to právě i v důsledku užití s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti je spotřebitel povinen chybějící hodnotu uhradit v penězích. V této souvislosti doporučujeme vracet zboží/dílo nepoužité, nepoškozené a ve vhodném obalu.

5. Kupující - spotřebitel je dále povinen uhradit případné náklady spojené s vrácením předmětu plnění. Kupujícímu - spotřebiteli bude kupní cena vrácena v plné výši ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, avšak následně mu bude zasláno vyúčtování případných výše uvedených nákladů. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Prodávající na svých stránkách rovněž zveřejňuje formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu tento formulář kupující - spotřebitel vyplní a pošle jej na email podpora@louie.pet, eventuálně jej může zaslat též konvenční cestou v písemné podobě poštou na adresu sídla prodávajícího.

9. Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí spotřebitel. Tedy v případě odstoupení od smlouvy dle pravidel tohoto odstavce ponese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (např. zboží na paletách).

10. Kupující - spotřebitel nemůže podle ust. § 1837 občanského zákoníku odstoupit zejména od smlouvy:

   - o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu - spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

   - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

   - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu (pozn. případně tzv. upraveno na zakázku),

   - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   - o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

   - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

   - o dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

   - uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

11. Prodávající kupujícího zejména upozorňuje, že u zboží, které je v produktovém popisu označeno jako zboží upravené nebo prodávané na zakázku, tedy které je upravováno na přání spotřebitele, tento nemá právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu odstoupit.

12. Prodávající zároveň kupujícího výslovně upozorňuje na to, že zboží představující krmiva či potravu pro domácí mazlíčky či jiné živé tvory je dodáváno v uzavřeném obalu a v případě jeho otevření či v případě částečné konzumace již není možné toto z hygienických důvodů vrátit.


IX. Všeobecná ustanovení o odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke kupujícímu-spotřebiteli

1. Tato část obchodních podmínek v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, a zákona o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím spotřebitelem. Kupující podnikatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

2. Prodávající kupujícího výslovně poučil, že krmiva či potrava pro domácí mazlíčky prodávaná v internetovém obchodu LOIUE jsou tzv. zuživatelnou věcí a ve vybraných případech se může jednat též o věci podléhající rychlé zkáze. Rozhodující je pro tyto otázky doba trvanlivosti uvedená na konkrétních produktech.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

    a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

    b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

    c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného  vzorku nebo předlohy,

    d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

    e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů,

    f) je věc dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

4. Kupující může vytknout obecně vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, tedy může vytknout výrobní vady, které na zboží existovaly již v okamžiku koupě, byť se projevily až později (do dvou let od převzetí). Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Avšak u tzv. zuživatelných věcí či věcí podléhajících rychlé zkáze, kam se řadí i prodávaná krmiva, je nutné respektovat především uvedenou dobu trvanlivosti či dobu, po kterou lze věc užít a v této době uplatnit případné vady. Vyznačená doba trvanlivosti je minimální dobou, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky zdravotní nezávadnosti. Ve smlouvě lze sjednat delší záruční dobu, přičemž podmínky a rozsah takto prodloužené záruky lze stanovit odlišně od podmínek záruky neprodloužené. Na dary poskytnuté kupujícímu bez jakéhokoli protiplnění nelze uplatňovat práva z odpovědnosti za vady. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

5. Právo z vadného plnění se nevztahuje na poškození výrobků či krmiv vzniklé zejména: při nevhodném zacházení s krmivem, při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka, v důsledku poškození obalu po převzetí zboží apod. Krmiva je nutné skladovat zejména v suchu, na místě chráněném před slunečními paprsky a teplem. Je tedy třeba dodržet zejména podmínky uskladnění a užití uvedené výrobcem u konkrétních krmiv.

6. Od záruční doby je tedy nutné odlišovat životnost zboží, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může být zboží vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu způsobilé k běžnému užívání, viz též výše.

7. V případě reklamace či rozporu s kupní smlouvou může kupující, pokud je to vzhledem k charakteru výrobku možné, zaslat zboží na adresu provozovatele internetového obchodu uvedenou výše. Prodávající se však s kupujícím může dohodnout na jiném postupu, jak zajistit posouzení vady prodávajícím; zejména půjde o posouzení vady zboží (materiálu) v místě jeho instalace či zabudování.

8. V případě odeslání zboží v rámci reklamace poštou nebo prostřednictvím přepravce ze strany kupujícího je kupující povinen zboží zabalit (zajistit na přepravu) tak, aby nedošlo k jeho poškození v rámci přepravy do místa vyřízení reklamace. Kupujícím se zejména doporučuje pořízení fotografie reklamovaného zboží v době zabalení a následně zabaleného zboží v době předání přepravci.

X. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží objektivní vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, tj. uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží.

2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání či elektronickou cestou.

3. Za vadu nelze považovat změnu zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v průběhu doby trvanlivosti v důsledku nesprávného užívání, nesprávného skladování, porušení obalu kupujícím či jakoukoliv třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4. Kupující rovněž bere též na vědomí, že zboží se zjevnou vadou, zejména s porušeným obalem či krmivo nebo potrava zjevně zkažená nesmí být jakkoliv konzumována a musí být případně bez dalšího reklamována.

5. Kupující je povinen předložit reklamované zboží kompletní.

6. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.


XI. Práva plynoucí ze zákonné záruky pro kupujícího spotřebitele

1. Reklamace kupujícího spotřebitele bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Kupující spotřebitel bude o vyřízení reklamace vyrozuměn telefonicky či e-mailem; do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. To neplatí v případě, kdy kupující spotřebitel neposkytne prodávajícímu své kontaktní údaje. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva jako v případě neodstranitelné vady.

2. Na žádost kupujícího spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. 


XII.  Práva z vadného plnění

1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, případně v době minimální trvanlivosti uvedené na konkrétním produktu. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a u kupujících-spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

4. Dle § 2163 občanského zákoníku vyznačuje prodávající na vybraných produktech minimální dobu trvanlivosti nebo dobu, po kterou lze produkt použít.

5. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:

    a) je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

        a1) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

        a2) na odstranění vady opravou věci,

        a3) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

        a4) odstoupit od smlouvy.    

    b) je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu spotřebiteli reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje).

9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, případně pak ve lhůtách dle zákona o ochraně spotřebitele (viz též výše v těchto VOP). Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

10. Dále prodávající vydá po vyřízení reklamace kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí

11. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací, účelně vynaložených. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí, spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

12. V případě, že kupující – podnikatel reklamuje prodávajícímu zboží, na kterém nebyly následně zjištěny žádné vady, za které by byl odpovědný prodávající, je kupující – podnikatel povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady související s touto reklamací (náhrada vzniklé škody prodávajícímu).


XIII. Rozpor s kupní smlouvou

1. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím spotřebitelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. V případě, že věc při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 


XIV. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá v souvislosti s uzavřením smlouvy, budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy vůči kupujícímu, vymáhání smluvních a zákonných práv, případně k plnění souvisejících zákonných povinností, případně k výkonu oprávněných zájmů prodávajícího (ochrana základních práv či jiných práv prodávajícího vč. ochrany majetku). Právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího je tak plnění smlouvy, zákonných povinností a oprávněný zájem prodávajícího. 

2. Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Prodávající je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů, jehož veškeré údaje jsou uvedeny na příslušné objednávce služeb nebo na samotné smlouvě, a to včetně kontaktních údajů. 

3. Osobní údaje kupujícího jsou po celou dobu zpracování plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho souhlasu či zákonné nebo smluvní povinnosti předávány žádným třetím osobám kromě situace, kdy to bude správci ukládat zákon nebo samotná smlouva. K osobním údajům subjektů budou mít eventuálně přístup pouze třetí osoby v pozici zpracovatelů osobních údajů, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu práv. 

4. Subjekty osobních údajů mají dle GDPR zejména následující práva: na informace – týkající se zejména rozsahu a kategorií zpracovaných osobních údajů, na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost, na opravu nepřesných osobních údajů či na jejich doplnění, na výmaz osobních údajů a pokud odpadl jejich důvod zpracování, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány, právo na informace, zda konkrétní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

5. Osobní údaje kupujících jsou zpracovány po dobu plnění smlouvy a dále na dobu povinné zákonné archivace, nejméně však po dobu trvání záruky nebo vyřizování reklamačního řízení, k čemuž je prodávající povinen ze zákona, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu – ochrana majetku. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím zpravidla archivovány, a to ve formě listinné či elektronické. Zhotovitel při zpracování osobních údajů vychází pouze z pravidel stanovených Nařízením GDPR a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


XV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

3. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ: V návaznosti na § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a dále též dle § 1820 odst. 1. písm. j) občanského zákoníku prodávající kupujícího informuje, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Kupující spotřebitel se může se svou stížností obrátit i na orgán státního dozoru – Českou obchodní inspekci. Pro účely ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele prodávající dále uvádí adresy internetových stránek výše uvedených subjektů – www.finarbitr.cz, www.coi.cz, www.mpo.cz.

4. Jakékoliv požadavky kupujícího, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami prodávajícího, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné a neúčinné. 

5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2054 odst.2 občanského zákoníku. Dle ujednání stran částečné plnění prodávajícího nemá za následek uznání zbytku dluhu.

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zákonných oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

7. Kupující podnikatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají si strany, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

10. Smluvní strany si taktéž sjednávají, že k řešení jejich případných sporů, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

11. Uvede-li kupující na smlouvě nebo na objednávce svoji elektronickou adresu, může mu prodávající doručovat písemnosti, jež to svou povahou připouštějí, též v elektronické podobě na tuto adrese.

12. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ALEMAR Real and Trading s.r.o., IČ: 081 31 058, se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty podpora@louie.pet, telefon +420 604 619 513.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.12.2023. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny


V Brně dne 01.12.2023

ALEMAR Real and Trading s.r.o.

Přečti si, jaké novinky Louie vyčmuchal

Louie navštívil útulek v Mělníku. A s prázdnou rozhodně nepřijel
Louie navštívil útulek v Mělníku. A s prázdnou rozhodně nepřijel

Před nedávnem jsme spolu s mým parťákem Martinem podnikli cestu do útulku DogPlanet. Chtěli jsme zdejším pejskům udělat radost, tak jsme jim přivezli obrovskou krabici plnou konzerv s lahodným masem a vitamíny. Nebyli jsme tam tak docela sami. S námi přijel i štáb TV Nova, aby natočil další reportáž pro pořad Rady ptáka Loskutáka. Byl to moc hezký den a já už se těším, až vám o něm povím.

Držet se svých zásad a neslevit se Martinu Košťálovi vyplácí
Držet se svých zásad a neslevit se Martinu Košťálovi vyplácí

Každá značka, to jsou především lidé, jejich příběhy a vize. A také míra odhodlání, která určuje, zda značka dosáhne až na vrchol. O svém odhodlání, ale i o všech výzvách a překážkách vyprávěl v pořadu Víkend na TV Nova Martin Košťál, zakladatel společnosti ALEMAR Food Group.

Rady a tipy od Louieho aneb Pták Loskuták je zase o něco chytřejší
Rady a tipy od Louieho aneb Pták Loskuták je zase o něco chytřejší

Už jste to slyšeli? Louieho si pozvali do televize! A rovnou třikrát.

Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.